Licensvilkor för Bman

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BMAN


Licens mjukvara
Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga på licens för avtalad produkt lämnad av Licensgivaren till Licenstagaren, såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna.

Definitioner
Programvara: Programvaran Bman och dess komponenter för vilken licens upplåtes. 
Licensgivaren:   BmanTools AB, dotterbolag till Wireca AB
Licenstagaren:  Kund som erhåller nyttjanderätt av programvaran.
Plattform: Den eller de hård- respektive mjukvarumiljö/-er som var i programvaran är avsedd att användas.

Avtal allmänna villkor
Detta avtal gäller mellan licensgivaren och licenstagaren rörande nyttjanderätten av levererad programvara . Programvaran som licenstagaren härigenom avser att installera eller uppgradera.  
När licenstagaren installerar eller uppgraderar programvaran accepterar licenstagaren bestämmelserna i detta avtal och de blir därigenom bindande mellan licenstagaren och licensgivaren . Om detta förfarande inte kan anses tillämpligt träder avtalet i kraft då det kan anses rimligt att licenstagaren har mottagit leveransen som beskrivs i detta avtal. För det fall licenstagaren inte avser träffa bindande avtal med licensgivaren enligt dessa villkor skall licenstagaren omedelbart avsluta installationen/uppgraderingen.

Användarlicens
Licenstagaren köper en licensnyckel som är giltig under den tid abonnemanget löper. Nyckeln är per licenstagare och gäller på samtliga arbetsstationer i butiken man väljer att installera programvaran på. Licensavgiften faktureras årsvis i förskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.
 
Upphovsrätt och giltighetstid

Alla rättigheter till programvaran inklusive modifieringar, integration och tillägg tillhör licensgivaren. Licenstagaren äger nyttjanderätt till tjänsten under den tid avtalet gäller samt under förutsättning att betalning av fakturor sker enligt överenskommelse.
Licens enligt detta avtal gäller för den tid som abonnemanget förskottsvis betalats enligt överenskommelse och licenstagaren skall erhålla en licensnyckel för motsvarande period.  Licensen förlängs därefter automatiskt i perioder om ett år i taget om licenstagaren inte säger upp abonnemanget senast tre månader före innevarande ett års periods utgång.  Uppsägning skall ske skriftligen.
Vid försenad uppsägning mindre än tre månader före uppsägningsdatum debiteras halva årsavgiften. En licensnyckel som gäller tre månader efter uppsägningsdatum erhålles.

SYSTEMKRAV
Kunden skall följa de systemkrav som licensgivaren angivit i detta avtal eller på sin webbtjänst.  Kundens uppfyllande av systemkraven är en förutsättning för licensgivarens rätta fullgörande av avtalet och därmed abonnemanget.  Följande systemkrav gäller tillsvidare om inget annat anges från licensgivarens sida.
·          Windows plattform 7 eller senare Windows-plattform
·          Microsoft Office version 2007 eller senare installerat
·          Det skall finnas rättigheter för användare av programvaran att köra i makroläge i Microsoft Office.
·          Om programvaran skall köras över ett nätverk skall tillgång till mapp och undermappar med fullständiga skriv- och läsbehörigheter på vald server finnas
·          Licensgivaren tillåter men garanterar inte programvarans funktionalitet om programvaran används på en portabel arbetsstation som utnyttjar funktionen ”Windows sync.” om programvaran är ansluten till samma databas som övriga installationer i nätverket är anslutna till.

Avtalets omfattning avseende licensen
Licensgivaren innehar upphovsrätten och äganderätten till programvaran och tillhörande källkod. Programvaran är skyddad av svensk upphovsrättslagstiftning och tillämpliga internationella lagar och konventioner. Licenstagaren har genom detta avtal en rätt (licens) att använda programvaran på de villkor som anges nedan. Licensgivaren innehar de immateriella rättigheterna och äganderätten.
Licenstagaren ges en icke-exklusiv licens (nyttjanderätt) till programvaran under avtalstiden. Alla andra rättigheter hänförliga till programvaran ägs av licensgivaren. Programvaran får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas till annan, eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje man utan skriftlig överenskommelse med licensgivaren. Ett exempel på situation där licensgivaren normalt sett accepterar sådan överlåtelse är vid fusioner. Licenstagaren äger rätt att framställa en kopia av det av licenstagaren förvärvade exemplaret av programvaran, dock endast för säkerhetskopiering eller för att kopiera in programvaran på en hårddisk i en enskild dator.
Licenstagaren äger ej rätt att förändra programvaran, dekompilera den utöver vad som är tillåtet enligt upphovsrättslagen eller på annat sätt utnyttja programkoden utan skriftligt avtal med licensgivaren.  Manualer eller annat material, oavsett om det är lagrat skriftligt eller digitalt som avser programvaran får ej kopieras och spridas till tredje man.
Programvaran installeras på det sätt som överenskommits mellan licenstagaren och licensgivaren . Licensgivaren säkerställer programvaran enligt de systemkrav som finns framtagna till programvaran. Licensgivaren förbehåller sig rätten att uppdatera systemkraven varje år eftersom ny teknik kontinuerligt påverkar programvaran.

Begränsat åtagande
Licensgivaren svarar för att programvaran har de funktioner som beskrivits i dokumentation eller annat material från licensgivaren. Licensgivaren åtar sig att avhjälpa fel i programvaran i form av funktionella avvikelser från som beskrivits i dokumentation eller annat material från licensgivaren under förutsättning att avvikelsen är av väsentlig betydelse och i avsevärd mån påverkar användningen av programvaran. Sådana fel i programvaran avhjälps genom rättelse eller genom anvisningar om hur licenstagaren kringgår felet. Licensgivaren ansvarar endast för fel som påtalats inom ett år från installation av programvaran eller inom ett år från den dag senast tillgängliga version av programvaran installerades/uppgraderades och att ett abonnemangsförhållande finns mellan licensgivaren och licenstagaren.
En förutsättning för att kunna avhjälpa fel enligt ovan är att licenstagaren så snart felet blivit känt meddelar detta till licensgivaren. Om licensgivaren så begär skall licenstagaren översända erforderligt material så att felet i enlighet med licenstagarens reklamation kan replikeras och åtgärdas.
Licensgivaren förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom licensgivaren är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd.
Licensgivaren ansvarar inte för fel förorsakade av att programvaran används på en persondator eller server eller i ett nätverk eller annan teknisk miljö som inte skriftligen avtalats. Inte heller ansvarar licensgivaren för programfel som uppstår på grund av att integration med tredjepartsprodukter skett utan att detta skriftligen avtalats eller för programfel som orsakats av att programvaran används på annat sätt än vad som framgår av dokumentation eller instruktioner från licensgivaren. Licensgivaren ansvarar inte för att godkänd integration med externa system upprätthålls i det fall leverantören av det aktuella externa systemet begränsar eller omöjliggör att integrationen upprätthålls.
I det fall det föreligger ett väsentligt fel i programvaran som licensgivaren ansvarar för enligt ovan och licensgivaren inte åtgärdar detta med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, skall licenstagaren skriftligen ge licensgivaren en slutlig och skälig frist för avhjälpandet. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har licenstagaren rätt att häva detta avtal.
Licensgivaren har, utöver vad som anges ovan, inget ansvar för programvaran eller dokumentationen.  rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom detta avtal. Licensgivaren är sålunda inte, under några omständigheter, skyldig att till licenstagaren utge någon ersättning i anledning av fel i programvaran eller licensen och har inte heller i övrigt något ansvar för skada, varken för direkta eller indirekta sådana, som åsamkas licenstagaren.

Förtida upphörande
Licensgivaren äger rätten att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om licenstagaren inte betalar förfallna fordringar för licensen eller i annat avseende väsentligen åsidosätter licenstagarens skyldigheter enligt detta avtal. Vid avtalets upphörande skall licenstagarens omgående upphöra att använda programvaran, avinstallera den samt förstöra eventuella kopior av den. Licenstagarens skall i omedelbar anslutning härtill för licensgivaren skriftligen intyga att dessa skyldigheter fullgjorts.

Underhåll och Support
Licensgivaren åtar sig att efter begäran av Licenstagaren tillhandahålla underhåll och support avseende programvaran, inkluderande felrättningar samt tillhandahållandet av uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och nya s.k. "releaser".
Supporten innefattar teknisk support med avseende på funktioner som är specifikt byggda i programvaran.
Supporten omfattar inte
·          Support för funktioner som inte är specifikt byggda för programvaran
·          Support för eventuellt andra system där uppgifter hämtas från och till programvaran
·          Support rörande operativsystem eller hårdvara där programvaran körs.
·          Support hur bemanningsplanering skall bedrivas.
Supporten ges primärt över telefon eller via eventuellt tillgängligt verktyg för fjärrhjälp. Supporten är begränsad till användare av programvaran som lyder under detta avtal. Önskas support på plats hos användare tas ersättning ut enligt punkten “Ersättning resor och logi” nedan. Support skall finnas tillgänglig helgfri vardag mellan 8-17. Under juli månad och vid veckor med storhelger kan avvikande tider förekomma som licensgivaren i sådant fall skall informera om i sin webbtjänst eller på annat sätt i förväg.

Ersättning resor och logi
Eventuellt utlägg för resor och logi, varvid resor med bil ersätts med 50 kronor per mil*, resor med andra färdmedel och logi ersätts med faktiska kostnader. Alla utlägg ska presenteras licenstagaren för godkännande innan de utförs. Betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen faktura.
*Uppräkning sker efter IT&Telekomföretagens IT-konsultindex med 2015 första kvartalet =100

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING
 Svensk lag skall tillämpas på Leveransavtalet. Tvist i anledning av avtalet skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.  Oaktat vad som sagts ovan äger dock licensgivaren alltid rätt att indriva fordran på förfallen ersättning eller utlägg enligt avtalet genom ansökan om betalningsföreläggande eller (om licensgivaren upplever att fordran är tvistig) genom stämning vid allmän domstol. Vid stämning vid allmän domstol skall Stockholms tingsrätt vara första instans.

Force Majeure
Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva avtalet.

 
 

© Copyright Wireca AB