Organisationsutveckling

Medarbetarna är företagets drivkraft. Deras insatser samordnas och påverkas av företagets organisation. Att organisera för prestanda (organisationseffektivitet) innebär att forma organisationen med det tydliga målet att medarbetarnas fulla kapacitet nyttjas inom hela organisationen.

Medarbetarens kapacitet = Kunskap x Färdighet x Värderingar x Motivation

För att lyckas måste organisationen fungera som en helhet genom att stödja företagets strategi.

Vilka förbättringar innebär det?

Effektivare ledning
Snabbare och effektivare kommunikation
Smartare resursprioritering
Effektivare genomförande
Tydligare rollfördelning


Esset som skapar ökat fokus på vad som faktiskt skapar värde för kunden.
Allt med ett givet syfte; förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet

Vi assisterar med:
• Strategiarbete genom att leda processer från analys till färdig strategi
• Strategiimplementering i chefernas/medarbetarnas dagliga arbete
• Leda förändringsprocesser
• Benchmarking och best practice, mellan och inom företag
• Ledar- och medarbetarprogram
• Kompetensledning och utbildningsplanering
• Organisationsutformning
• Personalplanering
• Tidsstyrning
• Chefsutveckling
• Medarbetarutveckling
• Utveckling och forskning

© Copyright Wireca AB