Versionshistoria för Bman

Versionshistoria

3.10 2023-03-08
- Rättning av export till spegelplanering för TILTid Online
- Rättning när urklipp inte syns i översikt

3.08,3.09 2023-02-10
- Justeringar import av frekvensrapport från AxBo

3.07 2023-01-27
- Import av frekvensrapport från AxBo

3.06 2023-01-20
- Import av scheman från SoftOne

3.05 2022-12-12
- Omarbetat kommunikation med webman

3.04 2022-11-20
- Skapat export av schemafil för Kontek

3.03 2022-10-23
- Lagt in anställningsvillkor "Särskild Visstid" 

3.02 2022-10-24
- Rättat problem med drag and drop i grundschemafliken

3.02 2022-09-25
- Lagt in anställningsvillkor "Särskild Visstid"

2.99 2022-03-17
- Vid import av spegelplanering i TIL-Tid Online till grundschema, se till att det finns åtminstone ett tomt schema från anställningsdatum

2.98 2022-03-03
- Justerat import av schema via kalkylark så att cellbakgrund vit importeras, bakgrund svart importeras inte, betraktas som frånvaro

2.97 2022-02-11
- Justeringar i import/export spegelplanering TIL-Tid-Online

2.96 2021-12-13
- Möjlighet att importera från och exportera till spegelplanering i TIL-Tid-Online

2.95 2021-07-30
- Ny kopieringsfunktion i grundschemafliken
- Ändrat veckovilahantering, möjligt att växla brytpunkt mellan sön 24:00 och mån 05:00
- Rättat visning av streck när sluttid på pass inte är jämn kvart eller 10-minutersintervall

2.94 2021-07-28
- Radera förvald avdelning kunder poster vid import av CG
- Möjlighet att uppdatera detta i fönster arbetsuppgifter

2.93 2021-06-14
- Radera förvald avdelning kunder poster vid import av CG
- Möjlighet att uppdatera poster och ta betalt i fönster arbetsuppgifter
- Import av Schedulereport-filer (QX)

2.91-2.92 2021-05-03
- Rättat att dygnsvila inte visas i översikten under vissa omständigheter

2.90 2021-03-31
- Import av nytt format av excel frekvensfil, statistik per timme, en dag per flik där datum finns i kolumn A

2.89 2021-03-04
- Import av nytt format av excel frekvensfil, statistik per timme, en dag per flik

2.88 2021-02-16
-
Uträkning av schemalagda timmar i fliken uppföljning kalkylfönstret exkluderar nu "ej aktiva" scheman

2.87 2021-01-04
- Rättat dagrubrik och timmar när man i dagschema ändrar och uppdaterar grundschema direkt

2.86 2020-11-04
- Rättat anrop till databas i updschlogg, bugg p g a officeuppdatering

2.85 2020-08-31
- Rättat redovisning av veckovila i översikt

2.84 2020-03-02
-
Export av PutXml Ipool=0, kan sätta startdatum för grundschema vid export

2.83 2019-11-21
-
Patch för att hantera Microsoft Office buggen Update i Access

2.82 2019-11-15
-
Export Ipool med nr 0 uppdaterar exportfil med kostnadställe o frånvarokod från inställt tidsystem

2.81 2019-11-04
- Förbättrad import grundscheman från annan Bman-databas, styrs på anställningsnummer och kortnamn avdelning

2.80 2019-07-26
- Ny hantering av kommunikation mot Ipool utan webbhotell

2.71 2019-05-03
- Justerat export Ipool offline

2.69-2.70 2019-04-26
- Justerat hantering av Internet Explorer processer när man Bman kommunicerar med internet.
- Lagt till funktion för att avsluta Internet explorer processer

2.68 2019-02-18
- Återställt hantering av meddelanden vid ändringsuppgift

2.67 2019-01-21 
- Funktion för att hårkoda sökväg till databas, hantera laptop i ICA-nät
- Emailsändning av tillfälliga schemaändringar
- Rättat varning om saknad behörighet i grundschema när behörighet finns

2.66 2018-12-03
- Återigen skrivit om hantering av mailmeddelanden, ändrat kryptering och uppdaterat bmanmail.bmantools.se
- Varning när man flyttat mer än 50 pass i grundsschemafliken

2.65 2018-11-21
- Skrivit om hantering av mail-svar för att korta ner parametersträngar, anpassning till ICA:s mailfilter

2.64 2018-10-08
- Rättat medddelande om saknar anställningsbevis när man har flera anställningsbevis framåt i tiden

2.63 2018-06-25
-Kan hantera Ipool-kommunikation från andra sajter än Loopia

2.62 2018-05-18
- Ändrat så att man kan se önskemål från Webman i Bman utan att ha aktiverat butiksemail
- Rättat inläsning från webman så att borttaget önskemål inte skriver över nytt önskemål i samma datumintervall

2.61 2018-05-17
- Lagt till anonymiseringsfunktion i anställningsbevisfliken
- Administratörsfunktion kopiering
- Justerat funktion för undantag vid import av timmar per person
- Anpassat funktion för pdf-utskrift till Office 365

2.60 2018-02-09
- Justerat varning om anställningsförhållande

2.59 2018-02-03
- Rättat seg utskrift av grundschema
- Rättat töm dag 12 pass
- Veckovila rättad i översikt, text omformulerad i inställningar
- Lagt till visning av önskemål i översikt
- Förbättrad varning av anställningsförhållanden, visar vik-varning även får tillsvidareanställda med extra vik

2.58 2018-01-29
-
Anpassat Bman till Excel 2016

2.57 2017-11-27
- Rättat den märkliga kraschen av excel vid klistra in urklipp frmClpBoard lstdagaraction

2.56 2017-11-03
- Rättat att Ipool inte uppdateras med scheman längre fram en det intervall man ställt in i Bman

2.55 2017-10-25
- Möjlighet att stoppa frågan om synkning vid avslut per installerad bmanklient
- Känner på exportfilens datum för att veta när senaste synket var

2.54 2017-10-20
- Ser till att Bman avslutas om man väljer att synka med andra system när man avslutar 
- Visar när senaste synk skedde i synkfönster

2.53 2017-10-16
- Lagt till möjlighet att uppdatera externa system genom att klicka på röda pratbubblan i bemanning och översikt
- Rättat isPublished-funktionen som hindrade att pass inte gick att ta bort

2.52 2017-10-06
- Justerat export till Ipool som tar hänsyn till start- och slutdatum och skickar inget om person inte börjat eller har slutat. Begränsar datamängden i överföring.
- Rättat klistra in urklipp flera dagar grundschema
- Rättat att det inte går att lägga uppgifter på anställningsflik i Excel 2016
- Utökat kontroller för att inte av misstag kunna radera publicerade tider

2.51 2017-08-28
- Skickar en vecka i taget till Ipool, även är man anger flera veckor
2.50 2017-05-22
- Möjlighet vid import från TIL-Tid att hantera pass som man tagit bort vissa dagar men som finns i grundschema t e x ledig midsommarafton
- Rättat import av tillfälliga pass som är identiska med grundschemat, nu visas grundschemat vid import TIL-Tid
- Ökat timeout för uppdatering av Ipool till max 10 min i st f 2 min 

2.49 2017-03-31
- Spärrat möjlighet att ändra i urklipp som är utlagda på schemaförfrågan
- Lagt till högerklicksmeny för att radera en schemaförfrågan som inte gäller längre så att den inte spärrar för uppdatering
- Rättat rapportutskrift där celler blev textwrappade p g a av nya meddelandelograpporten

2.48 2017-02-20
- Rätta uppdatering av slutdatum om man raderat det helt och hållet
- Tagit bort kontroll av jämförelse mellan senaste anställningsbevis datum och slutdatum, ställde till mer än vad det hjälpte (chkslutdatum)

2.47 2017-02-15
- Rättat när datum klipps i bemanningsfliken
- Justerat hantering av slutdatum då anställning avslutas innan senaste anställningsbevis slutdatum gått ut (Anställningsfliken)

2.46 2017-02-13
-
Rättat när man tilldelar ett pass till någon som inte visas i översikten
- Rättat den irriterande frågan om behörighet när man trycker Enter i översikten

2.45 2017-02-08
- Ytterligare justerat hantering av email-svar
- Rättat namnförtydligande "FALSE" i anställningsbevis

2.44 2017-01-16
- Rättat import av personal o scheman via xml-fil om startdatum annat än i importfil
- Kan skriva över befintligt grundschema när man kopierar till annan person
- Kan skriva ut grundscheman för ett befintligt slutdatum
- Kopierar pass till urklipp i översikten där första passet innehåller frånvarokod 

2.43 2017-01-12
- Justering för timeout för mailserver

2.42 2017-01-10
-
Rättat sparande av färgvisning streck per användare
- Kontroll av slutdatum i anställningsflik
- Kan ändra och spara meddelandetext vid mailutskick
- Tagit bort avdelningskoder i mailmeddelande
- Kan skicka påminnelse i mail
- Kan ta bort passförfrågan för tillfrågade och de som tackat ja/nej

2.41 2016-11-23
- Möjlighet att högerklicka i översiktsfliken och se sjukskrivningsvarning 8 dagar och 14 dagars

2.34 2016-11-15 Rättningsversion
- Justerat hantering av email där TrackId används för att särskilja identiska pass
- Knapp för att se dagens schema i dagschemafönster
- Indikation om man har email angivet i Bman

2.40 2016-11-04
- Lagt till möjligheten att radera passförfrågan för redan tillfrågade och även de som svarat
- Möjlighet att svara ja eller ja tack eller nej eller nej tack
- Kan ange namnförtydligande för anstbevis under Inställningar och allmänt

2.40 2016-10-26
- Möjlighet att ange upp till 12 pass i dagschema och grundschema, puh!
- Rättat journaluppdatering när man ritar nytt pass i bemanningsflik
- Filtrering skapa urklipp disablat
- Grundschema högerklick kopiera vecka vecka bytt text till klistra in vecka
- Tagit bort messagebox att man gjort om streck till grundschema, mest irriternade
- Funktion att kunna göra om tillfälligt schema till grundschema i översiktsfliken
- Utskrift av grundschema med valet att få med diffar och veckovila
- Rättat administrera grundschema, kunde inte skapa nya grundscheman i vissa lägen, samt möjlighet att skapa nya blanka flerveckorsscheman
- Möjlighet att importera ett personalregister

2.33 2016-11-04
- Lagt till möjligheten att radera passförfrågan för redan tillfrågade och även de som svarat
- Möjlighet att svara ja eller ja tack eller nej eller nej tack
- Justerat så att denna version funkar om man backar från version 2.40
- Sista versionen som stödjer versioner innan version 1.97

2.32 2016-10-27
- Rättat laddning av personer i översikten (LoadVyAnstid)

2.31 2016-10-12
- Rättat rastmall när man lägger in annat än hela timmar
- Rättat import av arbetsuppgifter när beskrivning längre än 50 tecken

2.30 2016-10-03
- BmanSynk och Bman, kan styra Ipooluppdatering från annan websajt om driftstörningar uppstår
  kräver denna uppgradering då filen måste skickas utan header  

 

 
 

© Copyright Wireca AB